sesja ropczyce1

Taki jest budżet Ropczyc na 2024 rok

ROPCZYCE. Radni Rady Miejskiej w Ropczycach przyjęli budżet gminy na 2024 rok. Jego założenia, to prawie 180 milionów wydatków oraz ponad 160 milionów dochodów. Planowany deficyt wynosi ponad 16 milionów złotych. Jak podkreślał burmistrz Bolesław Bujak, jest duża szansa na to, że deficyt zmniejszy siew ciągu roku.

Za przyjęciem budżetu podczas sesji Rady Miejskiej we wtorek 19 grudnia zagłosowało 17 obecnych na sesji radnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

Burmistrz Bolesław Bujak przed głosowaniem mówił, że ma nadzieję, na zmniejszenie przyszłorocznego deficytu. Jako pewnik przytoczył informację, że gmina już ma na koncie ponad 2 miliony złotych, których co prawda na razie nie można wpisać do budżetu, ale zmniejszą różnicę między wydatkami a przychodami budżetowymi.

News will be here

– Deficyt pomniejszy też subwencja wyrównawcza, która jest zapowiedziana przez rząd. I ja głęboko wierzę, że ona będzie w podobnej wysokości, jak w bieżącym roku, kiedy we wrześniu otrzymaliśmy subwencję w wysokości prawie 6 milionów złotych – dodał burmistrz.

Bolesław Bujak przedstawił też najważniejsze inwestycje planowane na przyszły rok. Jako pierwszą wymienił budowę nowej szkoły wraz z salą gimnastyczną na osiedlu Witkowice. W nowym roku gmina planuje wydać na ten cel prawie 7 milionów złotych. Burmistrz zaznaczył, że jest na szkołę dodatkowe 5 mln złotych, z otrzymanej niedawno dotacji z rządowego Funduszu Polski Ład. Tyle, że pieniądze będą mogły być wydane w 2025 roku.

Inne duże inwestycje w uchwalonym budżecie gminy Ropczyce, to między innymi: rozpoczęta już budowa żłobka na osiedlu Mehoffera (ponad 3,5 miliona zł), budowa wodociągu Okonin- Niedźwiada (około 5 milionów), budowa boiska w Lubzinie oraz innych sportowych inwestycji( 2 miliony). Z kolei modernizacja zabytkowego budynku szkoły w Witkowicach ma pochłonąć ponad 500 tys złotych.

Największe zaplanowane na 2024 rok inwestycje drogowe to: budowa dróg na osiedlu pod Pałacem, przebudowa chodników na ulicy Mickiewicza oraz budowa mostu wraz z fragmentem drogi na Kolawie w Niedźwiadzie. W sumie wszystkie wydatki inwestycyjne w 2024 mają wynieść około 30 milionów złotych, co jak mówił burmistrz stanowi blisko 20 procent budżetu Ropczyc.

Bolesław Bujak przedstawił też plan wydatków w najbardziej znaczących sektorach. I tak, prawie 80 milionów zł zaplanowano wydać na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli, a 2,5 miliona na żłobki.

Na Gospodarkę Komunalną gmina zamierza wydać ponad 8,5 miliona złotych, a na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 650 tysięcy (w tym zakup samochodu lekkiego dla OSP Okonin, podbudowę tamtejszego garażu oraz rozbudowę OSP Granice).

Na rozwój kultury fizycznej w nowym budżecie przeznaczonych jest zaś ponad 8 milionów zł. Dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy pochłonie ponad milion złotych.

Burmistrz wskazał najważniejsze elementy budżetu, szczegółowo uchwałę przedstawiła skarbnik gminy Beata Malec. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Miejskiej, o czym informowali przewodniczący: Andrzej Rachwał z komisji do spraw zdrowia i porządku publicznego; Zenon Charchut z komisji do spraw gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego; Dariusz Mormol szef komisji do spraw oświaty, kultury i sportu; Bogdan Madeja z komisji do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; Genowefa Ciosek przewodnicząca komisji skarg, wniosków i petycji oraz Stanisław Marć z komisji rewizyjnej.

Uchwała uzyskała też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W głosowaniu 17 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Od głosu wstrzymali się radni Kazimierz Mądro i Jan Rydzik, a nieobecni podczas sesji byli radni Dariusz Herbut oraz Mateusz Raś.