sedziszow mlp2

Co pokazał „barometr lokalny”? Znamy wyniki ankiety

CAŁY POWIAT Przeważnie jesteśmy zadowoleni z tego, że mieszkamy w swojej gminie, interesuje nas, co się na jej terenie dzieje, uważamy ją za bezpieczną, ale jednocześnie bez charakteru. Poza tym gmina powinna się tak rozwijać, aby zapewnić mieszkańcom dobry transport zbiorowy, dostęp do internetu i możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Takie wnioski można wysnuć po analizie wyników ankiety „Barometr lokalny Reporter Gazety”, która była dostępna na naszej stronie internetowej.

 

W naszej ankiecie wzięło udział 38 respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na kilkanaście pytań. Na te same pytania odpowiadali też czytelnicy 57 innych gazet lokalnych, bo badanie miało charakter ogólnopolski.

Jeśli chodzi o naszą ankietę, to najchętniej uczestniczyły w niej osoby w wieku od 30 do 49 lat, które stanowiły ponad 60 procent badanych (23 osoby). Niemal co czwarty ankietowany to osoba w wieku od 19 do 29 lat, a co dziesiąty – od 50 do 69 lat. Wśród respondentów znalazło się po jednej osobie z najmłodszej grupy wiekowej (do 19 lat) i najstarszej (70 lat i więcej). Jeżeli chodzi o płeć ankietowanych, to nieznaczną przewagę mają mężczyźni (52,6 proc.).

W ankiecie respondenci mieli okazję ocenić swoją gminę, wskazać to, co się w niej podoba, a co jest problemem. Badanie było też okazją, żeby podpowiedzieć władzom samorządowym, w co powinny zainwestować.

 

Ponad połowa nie chce się przeprowadzać

Na pytanie „Czy jest Pan(i) zadowolony, że mieszka na terenie swojej gminy?”, ponad połowa odpowiedziała pozytywnie, z tym, że odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 23,7 proc. ankietowanych, a 34,2 proc. odpowiedziało „raczej tak”. Zdecydowanie niezadowolonych okazało się tylko 5,3 proc. badanych, natomiast prawie co trzeci uczestnik naszej ankiety jest „raczej niezadowolony” z faktu mieszkania w swojej gminie. Niespełna 8 proc. to osoby, które nie potrafiły określić, czy są zadowolone, czy też nie.

Ocena zadowolenia z miejsca zamieszkania ma swoje przełożenie w odpowiedziach na pytanie „Czy chciałby się Pan(i) przeprowadzić poza gminę?”. W sumie ponad połowę respondentów stanowią ci, którzy „zdecydowanie nie” lub „raczej nie” chcą się przeprowadzać.

 

11 respondentów bez poczucia tożsamości terytorialnej

Czytelnicy, uczestniczący w naszej ankiecie, w przeważającej większości interesują się tym, co dzieje się w ich gminach. Zdecydowane zainteresowanie lokalnymi wydarzeniami zadeklarowała prawie połowa respondentów, a kolejne 34,2 proc. odpowiedziało, że „raczej” interesuje się. Większość badanych identyfikuje się też z mniejszym lub większym obszarem, na którym mieszka. Najwięcej, bo 16 osób, wyraziło przywiązanie do miejscowości swojego zamieszkania, kolejnych 8 identyfikuje się tylko z najbliższą okolicą, a nie całą miejscowością, natomiast 3 ankietowanych poczuwa przywiązanie nie tylko do swojej miejscowości, ale całej gminy.  Do braku poczucia tożsamości terytorialnej przyznało się 11 osób.

 

Źle z komunikacją zbiorową, dobrze z bezpieczeństwem

Co się naszym respondentom podoba w swojej gminie, a co wręcz przeciwnie? Otóż najwięcej negatywnych not zebrała komunikacja zbiorowa, której w pięciostopniowej skali „jedynkę” (bardzo źle) wystawiło 14 osób, a „dwójkę” – 11 respondentów. Ocen bardzo dobrych było pięć, a dobrych tylko jedna.

Duża część respondentów uznała również, że w ich gminach źle jest też z pracą. Ocen z dolnej części skali uzbierało się w sumie 21. Źle lub co najwyżej przeciętnie ankietowani ocenili usługi medyczne i możliwości zagospodarowania czasu wolnego.

Jakie dziedziny funkcjonowania gminy zyskały pozytywne noty? Najwięcej najwyższych wskazań zdobyło bezpieczeństwo, które bardzo dobrze oceniło oceniło 11 osób, a kolejnych 9 wystawiło notę tylko o jeden stopień niższą. Źle i bardzo źle tę dziedzinę oceniło w sumie zaledwie 6 respondentów.

Niewiele gorzej, w oczach ankietowanych, wypada komunikacja samochodowa, która uzyskała 10 „piątek” i 9 „czwórek”. Bardzo źle oceniło ją tylko dwie osoby, a źle – 5 badanych.

 

Nie chcą turystyki weekendowej

Respondenci wskazywali również w ankiecie, w jakich kierunkach powinna rozwijać się ich gmina. Każdy badany mógł zagłosować na maksymalnie trzy propozycje. Ankietowani najczęściej stawiali na dwa kierunki rozwoju. Jeden z nich – to poszerzenie oferty atrakcyjnego spędzania wolnego czasu czyli inwestycje typu parki rozrywki, boiska, baseny, ścieżki rowerowe itp. Drugi – to gmina sprawna i funkcjonalna, czyli szybki i sprawny transport zbiorowy, dogodne połączenia z miastem i sąsiednimi gminami, dostęp do internetu, sprawna obsługa mieszkańców w urzędzie. Obie te ścieżki rozwoju uzyskały po 20 głosów. Ankietowani często stawiali też na silną gospodarkę czyli taką politykę władz samorządowych, która zachęca do prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej. Na ten kierunek oddano 16 głosów. O zaledwie dwa głosy mniej uzyskała wizja gminy otwartej na nowych mieszkańców. Pod tym stwierdzeniem kryje się przede wszystkim rozwój funkcji mieszkaniowych, przeznaczanie kolejnych terenów pod budownictwo, przyciąganie bogatych mieszkańców. Na niemal tym samym poziomie ukształtowały się głosy oddane na wysoki poziom szkolnictwa i dobrze wyposażone szkoły wraz z atrakcyjną ofertą edukacyjną. Tylko osiem głosów respondenci oddali na to, że ich gmina powinna rozwijać się w wolniejszym tempie, ale w bardziej zrównoważony sposób, co wiązałoby się z mniejszym przyrostem nowych mieszkańców i mniejszą ilością terenów budowlanych. Najmniejsze uznanie ankietowanych zyskał kierunek rozwoju polegający na otwarciu się gminy na turystów szukających ciekawych miejsc na spędzenie popołudnia czy weekendu. Za tym kierunkiem rozwoju zagłosowało zaledwie trzy osoby.

 

Drogi i chodniki na pierwszym miejscu

Ankietowani mieli też okazję wcielić się w rolę dysponenta pieniędzy. Mogli to zrobić w pytaniu „Gdyby miał(a) Pan(i) możliwość decydowania o rozdziale dodatkowych środków finansowych, to które inwestycje w gminie wsparł(a)by Pan(i) w pierwszej kolejności?” Tu wygrały drogi i chodniki (15 głosów), ale niewiele mniejszą sympatią cieszy się infrastruktura sportowa (np. boiska, korty) oraz place zabaw, które uzyskały po 13 wskazań. Na bazę edukacyjną czyli szkoły i przedszkola, respondenci oddali 11 głosów, a po 10 przypadło na parkingi, ścieżki rowerowe i oświetlenie uliczne. Najmniej chętnie badani przeznaczyliby dodatkowe pieniądze na infrastrukturę turystyczną, domy ludowe czy świetlice oraz na infrastrukturę melioracyjną i przeciwpowodziową.

 

Ponad 7 tys. ankietowanych w całej Polsce

Jak już wspomnieliśmy, ankieta dla Czytelników i Czytelniczek Reporter Gazety była jedną z wielu, które zorganizowano w całym kraju. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne, w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych”, realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

so

Ponad 42 proc. naszych ankietowanych deklaruje, że identyfikuje się z miejscowością, w której mieszka, a 20 proc. identyfikuje się tylko z najbliższą okolicą zamieszkania.

Poznaj szczegółowe wyniki sondy wśród czytelników Reporter Gazety

Poznaj szczegółowe wyniki sondy dla czytelników gazet z całej Polski.

Szczegółowe wyniki – raport pdf

 Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego wpisu na tej stronie wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności. Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

4 × four =

Tygodnik Reporter Gazeta - Ropczyce, Sędziszów