OGLOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki w konkursie ofert

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W KONKURSIE OFERT wchodzące w skład masy upadłości Andrzeja Kozek prawo własności do nieruchomości w postaci lokalu użytkowego oznaczonego numerem 7 o powierzchni użytkowej 431,99 m2położonego w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Fabrycznej 4 w budynku wielofunkcyjnym na III piętrze, pomieszczenia: 13 pokoi, korytarz, sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarcze; lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystej o numerze RZ1R/00051124/7 (dalej jako: Nieruchomość) za cenę sprzedaży nie niższą niż 564.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Z własnością lokalu połączony jest udział wynoszący 43199/166094 części w nieruchomości wspólnej, to jest częściach wspólnych budynku, jego urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności działki nr 2815/19 – księga wieczysta o numerze RZ1R/ 00051107/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Operat szacunkowy sporządzony przez Biegłą Sądową w zakresie szacowania nieruchomości, Rzeczoznawcę Majątkowego – nr uprawnień 5632, Agatę Gorycką prowadzącą „A&M” Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego w Tarnobrzegu z dnia 15 listopada 2021 roku jest udostępniony do wglądu u syndyka (artur.ziobro@op.pl, tel. 502 184 603) oraz w aktach sprawy o sygn. akt: V GUp 405/21 w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.
  2. Cena wywoławcza przedmiotu Konkursu ofert wynosi 564.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie dodany podatek od czynności cywilnoprawnych.
  3. Oferty będzie można składać do dnia 31 października 2022 roku na adres biura syndyka: ul. Obrońców Pokoju 64, 36-100 Kolbuszowa, z podaniem sygnatury akt: V GUp 405/21.
  4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do syndyka wraz z podaniem sygnatury akt: V GUp 405/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – Oferta w Konkursie ofert w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kozek – sygn. akt: V GUp 405/21” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
  5. Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłata wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 59 2530 0008 2051 1214 6765 0001 w Nest Bank S.A. Wadium należy wpłacić przelewem z dopiskiem „Wadium – sygn. akt: V GUp 405/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
  1. Otwarcia ofert i wyboru oferenta dokona syndyk w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
  2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. W przypadku, gdy oferent, którego wybrał syndyk, będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu Konkursu ofert w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia wyboru oferenta, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
  3. Potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu wobec upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
  4. Nabywca zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości. Nabywca ponosi wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, w tym opłaty za zaświadczenia i wypisy.